Nạp & Rút Tiền - Blue Bull Capital

  • KHỚP LỆNH NHANH

    Áp dụng các công cụ hiện đại mang tính công nghệ cao và hữu hiệu nhằm đạt được thời gian khớp lệnh nhanh nhất với giá tốt nhất

THẺ TÍN DỤNG

Loại Thẻ Tiền Tệ Áp Dụng Phí Mức Nạp Tối Thiểu (USD) Thời Gian Nạp Tiền
USD, EUR 0% Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Nạp Tiền Ngay
USD, EUR 0% Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Nạp Tiền Ngay
USD, EUR 0% Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Nạp Tiền Ngay

Ví Điện Tử

Loại Ví Tiền Tệ Áp Dụng Phí Mức Nạp Tối Thiểu (USD) Thời Gian Nạp Tiền
USD, EUR BBC hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Nạp Tiền Ngay
USD, EUR BBC hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Nạp Tiền Ngay
USD, EUR BBC hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Nạp Tiền Ngay

Chuyển Khoản Ngân Hàng

Hình thức thanh toán Tiền Tệ Áp Dụng Phí Mức Rút Tối Thiểu (USD) Thời Gian Nạp Tiền
Chuyển Khoản Ngân Hàng USD, EUR Chúng tôi chỉ hỗ trợ các khoản phí của chúng tôi trong phí giao dịch với ngân hàng USD 200 2-5 ngày làm việc Nạp Tiền Ngay

Thẻ Tín Dụng

Loại Thẻ Tiền Tệ Áp Dụng Phí Mức Rút Tối Thiểu (USD) Thời Gian Rút Tiền
USD, EUR BBC hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Được xử lý trong 24 giờ Rút Tiền
USD, EUR BBC hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Được xử lý trong 24 giờ Rút Tiền
EUR, USD BBC hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Được xử lý trong 24 giờ Rút Tiền

Ví Điện Tử

Loại Ví Tiền Tệ Áp Dụng Phí Mức Rút Tối Thiểu (USD) Thời Gian Rút Tiền
USD, EUR 0.5% Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Được xử lý trong 24 giờ Rút Tiền
USD, EUR BBC hỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Được xử lý trong 24 giờ Rút Tiền
USD, EUR BBChỗ trợ phí Tối thiểu 5 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương Được xử lý trong 24 giờ Rút Tiền

Chuyển Khoản Ngân Hàng

Hình thức thanh toán Tiền Tệ Áp Dụng Phí Mức Rút Tối Thiểu (USD) Thời Gian Rút Tiền
Bank Wire USD, EUR Chúng tôi chỉ hỗ trợ các khoản phí của chúng tôi trong phí giao dịch với ngân hàng USD 50 2-5 ngày làm việc Rút Tiền