Cách tuân thủ các quy định về ngoại hối - Blue Bull Capital

  • TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

    Chúng tôi đã và đang đi theo cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm, nhu cầu của khách hàng chính là trung tâm các hoạt động của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là giữ vững vị trí trong nhóm các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh là một nhà môi giới đáng tin cậy nhất.

Cách tuân thủ các quy định về ngoại hối

Tháng Mười Hai 4 , 2018

Nền tảng

Sự hội nhập nhiều hơn của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu, đem đến càng nhiều cơ hội đầu tư và kinh doanh cho người nước ngoài. Để đầu tư vào Việt Nam, người nước ngoài có thể lựa chọn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc đầu tư gián tiếp nước ngoài. Nếu theo chương trình FDI, người nước ngoài, trước tháng 7 năm 2006, phải tuân theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, và từ tháng 7 năm 2006, theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 về việc thành lập công ty địa phương và Luật Đầu tư năm 2005 với đối với các dự án đầu tư tại địa phương nơi cư trú tại Việt Nam.
quy-dinh-ve-ngoai-hoi-2
Nếu theo chương trình FII, nhà đầu tư nước ngoài, trước tháng 7 năm 2006, phải tuân theo Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1998 và các quy định của pháp luật về chứng khoán theo Nghị định số 144/2003 / NĐ-CP, ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, và theo LoE 2005 và LoI 2005 từ tháng 7 năm 2006 nói chung, và từ tháng 1 năm 2007, theo Luật Chứng khoán năm 2006 nói riêng.

Theo LoI 2005, “đầu tư trực tiếp” là hình thức đầu tư mà các nhà đầu tư đầu tư vốn đầu tư và tham gia quản lý, trong khi “đầu tư gián tiếp” là hình thức đầu tư mà nhà đầu tư mua cổ phần, phần vốn góp, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, tự đầu tư hoặc thông qua các quỹ đầu tư hoặc các bên trung gian tài chính khác, nhưng không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

quy-dinh-ve-ngoai-hoi

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tài khoản đầu tư

Theo FIL 1996, khi đã thành lập xong FIE và thực hiện dự án đầu tư, ngoài các tài khoản chung bằng VND và ngoại tệ phục vụ hoạt động bình thường, FIE phải mở một “tài khoản tiền gửi vốn đặc biệt bằng ngoại tệ” tại bất kỳ ngân hàng nào được phép hoạt động tại Việt Nam, chỉ nhằm mục đích giao dịch với các giao dịch liên quan đến vốn của người nước ngoài, bao gồm cả việc góp vốn ban đầu và thu nhập hợp pháp của người nước ngoài được yêu cầu gửi ra ngoài Việt Nam. Cụ thể, đối với dòng vốn, tất cả số vốn được góp vào vốn điều lệ của FIE của người nước ngoài, từ bên ngoài vào Việt Nam, phải được chuyển vào tài khoản này. Tương tự, đối với dòng chảy, vốn gốc và toàn bộ thu nhập hợp pháp, bao gồm cả thu nhập từ chuyển nhượng vốn cho các nhà đầu tư khác, phải được chuyển vào tài khoản này để chuyển đổi sang ngoại tệ trước khi được chuyển tiếp từ Việt Nam ra nước ngoài. Đây là cách duy nhất để có được số vốn và thu nhập bằng cách chuyển đổi ra ngoại tệ và gửi ra khỏi Việt Nam. Các công cụ pháp lý hướng dẫn mở, sử dụng và duy trì tài khoản, bao gồm Thông tư số 04/2001/TT-NHNN, ngày 18 tháng 5 năm 2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các vấn đề ngoại hối đối với FIE và người nước ngoài bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Để xem xét ở đây, cái gọi là “tài khoản tiền gửi vốn đặc biệt bằng ngoại tệ” được gọi tắt là “Tài khoản Thông tư 04”. Lưu ý rằng Thông tư 04 đã ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000 / NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ về việc triển khai FIL 1996, đã được thay thế bằng LoE 2005 và LoI 2005.

Tài khoản đầu tư và đầu tư gián tiếp nước ngoài

Theo quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, để đầu tư, người nước ngoài ngoài việc phải đăng ký mã số giao dịch, đăng ký tài khoản giao dịch chứng khoán,… phải mở tài khoản “góp vốn và mua cổ phần bằng VND”, tại bất kỳ ngân hàng nào được phép hoạt động tại Việt Nam, trong trường hợp góp vốn và mua cổ phần từ các công ty chưa niêm yết, theo Thông tư số 03/2004 / TT-NHNN, ngày 25 tháng 5 năm 2004 của NHNN, về quản lý ngoại hối các vấn đề liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty Việt Nam. Tương tự như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán bằng đồng Việt Nam tại bất kỳ ngân hàng nào được phép hoạt động tại Việt Nam, hoặc theo đề xuất của công ty chứng khoán nơi họ mở tài khoản giao dịch chứng khoán. theo Quyết định số 1550/2004 / QĐ-NHNN ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thống đốc NHNN về quản lý các vấn đề ngoại hối đối với hoạt động mua bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên Trung tâm giao dịch chứng khoán / giao dịch chứng khoán. Tương tự như Thông tư 04, mục đích duy nhất của tài khoản này nhằm xử lý các giao dịch liên quan đến vốn của người nước ngoài, bao gồm cả dòng và dòng chảy. Một lần nữa, đây là cách duy nhất để có được vốn ban đầu và chuyển đổi thu nhập hợp pháp bằng VND ra ngoại tệ và gửi chúng ra khỏi Việt Nam. Lưu ý rằng Thông tư 03 đã ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2003 / QĐ-TTg ngày 11/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này ban hành các quy định về góp vốn, mua cổ phần của người nước ngoài trong các công ty Việt Nam và là công cụ hướng dẫn thực hiện các khoản vay năm 1999 và LDIP 1998 đã được thay thế bằng LoE 2005 và LoI 2005. Và Quyết định 1550 được ban hành để hướng dẫn thực hiện Nghị định 144, đã được thay thế bởi LoS 2006.
quy-dinh-ve-ngoai-hoi-1

Quản lý ngoại hối và tài khoản đầu tư

Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005 đưa ra các quy tắc chung cho tất cả các vấn đề liên quan đến vấn đề ngoại hối tại Việt Nam. Mặc dù đã kết hợp xác định mục đích duy nhất của tài khoản đầu tư, tức là, nhằm mục đích xử lý lượng vốn đầu tư ban đầu của họ được chuyển đến Việt Nam, cùng với thu nhập hợp pháp được gửi ra khỏi Việt Nam, nó vẫn còn phân biệt “tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng ngoại tệ “, áp dụng cho hoạt động FDI tại Việt Nam, với “tài khoản vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài bằng VND “, áp dụng cho hoạt động FII tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ ban hành để hướng dẫn thực hiện. Chúng tôi vẫn đang chờ các quy định chi tiết hơn nữa, để cung cấp thêm các hướng dẫn chi tiết về các vấn đề ngoại hối và các tài khoản đầu tư áp dụng cho hoạt động FDI và FII, để có thể thay thế các thông tư 04, Thông tư 03 và Quyết định 1550 và phù hợp với các yêu cầu về ngoại hối được cung cấp trong Pháp lệnh Ngoại hối 2005, LoE 2005, LoI 2005 và LoS 2006.

Do thực tế không có hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối 2005 và Nghị định 160 như trên, chúng tôi vẫn phải tuân theo các quy định cũ như quy định tại Thông tư 04, Thông tư 03 và Quyết định 1550 như cơ sở pháp lý để thực hiện giao dịch ngoại hối và quản lý vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Nói chung, một số quy định của Thông tư 04, Thông tư 03 và Quyết định 1550 không hoàn toàn tương thích với các yêu cầu mới về quản lý ngoại hối trong Pháp lệnh Ngoại hối 2005, LoE 2005, LoI 2005 và LoS 2006, cũng như các khoản đầu tư hiện tại do bối cảnh môi trường đã được thay đổi rất nhiều trong mười năm qua.

Vấn đề thực thi pháp luật chưa minh bạch này đang dẫn đến sự thiếu chắc chắn đối với các giao dịch vốn và rủi ro đối với nhà đầu tư nước ngoài

Việc tiếp tục sử dụng các quy định cũ trong bối cảnh mới như đã đề cập ở trên, cộng với việc không có các hướng dẫn cụ thể cho các quy định mới, cùng với các diễn giải khác nhau đã xảy ra theo thời gian trong quá trình áp dụng và thực thi pháp luật. Vấn đề này tác động đến giao dịch vốn của nhà đầu tư nước ngoài và gây ra rủi ro không thể chuyển nhượng vốn và thu nhập hợp pháp của họ ra khỏi Việt Nam. Các nguyên nhân khác gây ra sự thiếu chắc chắn trên có thể được liệt kê như sau:

Đầu tiên, không rõ tài khoản nào, tức là tài khoản Thông tư 03 hoặc Quyết định 1550 hoặc cả hai sẽ được sử dụng khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thông qua FII, trong cả cổ phiếu chưa niêm yết và chứng khoán niêm yết mà không tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Như đã đề cập ở trên, Tài khoản Thông tư 03 chỉ phục vụ cho việc mua bán phần vốn góp hoặc cổ phần chưa niêm yết, trong khi Quyết định 1550 Tài khoản – mua bán chứng khoán niêm yết.

Có sự khác biệt nào trong trường hợp người nước ngoài đầu tư và tham gia quản lý đầu tư của mình không? Nếu vậy, Tài khoản Thông tư 04 sẽ được áp dụng, hay được thay thế bằng Tài khoản Thông tư 03 và Quyết định 1550 đã đề cập ở trên?

Thứ hai, không rõ tài khoản Thông tư 04 hoặc Tài khoản Thông tư 03 và Quyết định 1550 sẽ được sử dụng khi người nước ngoài đầu tư vào cổ phiếu mới phát hành và được cung cấp bởi một FIE hiện có hoặc chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu trong đó, trong quá trình hoạt động của FIE và tham gia quản lý hoạt động đầu tư như vậy. Như đã đề cập ở trên, Tài khoản Thông tư 04 dường như chỉ phục vụ cho các giao dịch vốn trong FIE khi mới được thành lập.

Một lần nữa, có sự khác biệt nào trong trường hợp người nước ngoài đầu tư vào FIE nhưng không tham gia vào việc quản lý của FIE không? Nếu vậy, Tài khoản Thông tư 03 và Quyết định 1550 liệu có được áp dụng thay thế?

quy-dinh-ve-ngoai-hoi-3

Giải pháp

Để xóa bỏ những vấn đề thiếu chắc chắn nói trên, các quy định mới ở cấp độ thông tư cần được ban hành càng sớm càng tốt để thực hiện Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005. Các quy định này cần giải quyết toàn diện các vấn đề ngoại hối nêu trên trong các giao dịch vốn đầu tư, trong khuôn khổ của LoE 2005, LoI 2005 và LoS 2006. Theo quan điểm thực tế, và nhằm mục đích tập trung kiểm soát dòng tiền và dòng chảy ngoại hối của NHNN, một tài khoản vốn đầu tư thống nhất cho mỗi nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần được xem xét. Tài khoản này phải được đăng ký với NHNN và được sử dụng cho tất cả các giao dịch đầu tư/vốn của người nước ngoài, thay vì hai hoặc ba tài khoản như hiện nay. Tuy nhiên, dù cho có sự phân biệt giữa tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và nguồn vốn tương tự dùng cho đầu tư gián tiếp, cách sử dụng chúng cần được linh hoạt hơn. Một nhà đầu tư nước ngoài có thể là một nhà đầu tư FII ngày hôm nay, nhưng nó có thể là một nhà đầu tư FDI vào ngày mai và ngược lại. Đặc biệt, đối với các hoạt động FII, họ có thể là một nhà đầu tư FII trên thị trường chưa niêm yết / OTC ngày hôm nay, nhưng cũng có thể là nhà đầu tư FII trên thị trường chứng khoán vào ngày mai, và ngược lại.

Thông tin được cập nhập bởi những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm của Công Ty BlueBullCapital.

Xem thêm :